Kategorie
Copywriting

Jak pisać dobre teksty?

Jeśli zasta­na­wiasz się, jak stwo­rzyć swoje pierw­sze port­fo­lio lub dostałeś pierw­sze zle­ce­nie copyw­riter­skie, to jesteś w odpo­wied­nim miej­scu. Branża con­tent wri­tingu roz­wija się dyna­micz­nie, ale ma swoje fun­da­menty, które poma­gają two­rzyć tek­sty na przy­zwo­itym pozio­mie. Nie ukry­wajmy, o to wła­śnie Ci cho­dzi. Dzięki temu artykułowi poznasz 5 pod­sta­wo­wych zasad pomocnych w stwo­rze­niu dobrego tekstu.

Zrób rze­telny rese­arch, który pomoże Ci w napisaniu dobrego tek­stu

Dobry rese­arch to pod­stawa. W zależ­no­ści od tek­stu może być bar­dziej lub mniej wyma­ga­jący, ale ni­gdy go nie pomi­jaj. Sta­raj się korzy­stać ze spraw­dzo­nych źró­deł, zwłasz­cza gdy piszesz arty­kuł eks­percki. Błędne infor­ma­cje np. doty­czące zdro­wia mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Po prze­my­śle­niu struk­tury, tematu oraz tego, co chcesz prze­ka­zać, dobierz selek­tyw­nie źró­dła. Weź pod uwagę, że jeśli piszesz artykuły zaple­czowe, rese­arch będzie miał już mniej­szą war­tość. Musisz zrozumieć, jakie reguły rzą­dzą danym rodza­jem tek­stu.

Określ cel i dobierz grupę doce­lową, do któ­rej kierujesz tre­ści

Pamię­taj! Zaw­sze, zanim zaczniesz pisać jaki­kol­wiek tekst, określ jasno cel. Dokładnie sprecyzowany mają wszystkie naj­sku­tecz­niej­sze i dobre tek­sty. Takim celem może być sprze­daż, zwięk­sze­nie ruchu na stro­nie lub pozy­ska­nie kon­tak­tów. Następ­nie poznaj grupę doce­lową.

Zro­zum jej potrzeby i sta­raj się pisać języ­kiem, który jed­no­cze­śnie spełni założony cel oraz będzie zro­zumiały dla grupy odbior­ców. W zależności od rodzaju pisa­nego tek­stu pod­sta­wowe infor­ma­cje, które są niezbędne, to wiek, płeć, wykształ­ce­nie, zawód oraz zarobki lub kieszonkowe.

Uło­że­nie spisu tre­ści pozwoli Ci stwo­rzyć dobry tekst

Pomyśl nad pla­nem swo­jego tek­stu i ułóż struk­turę. Zasta­nów się, co dokład­nie chcesz prze­ka­zać i komu. Rada ta mocno nawią­zuje do punktu o okre­śle­niu celu i grupy doce­lo­wej. Prze­myśl, jaką formę ma przyj­mo­wać Twój tekst, a następ­nie wypisz sobie wszyst­kie aka­pity, które masz zamiar zasto­so­wać.

Prze­ska­nuj cały arty­kuł pod wzglę­dem błę­dów sty­li­stycz­nych oraz ortograficznych

Po napi­sa­niu tek­stu, sprawdź go. Naj­gor­sze, co może zro­bić początkujący copyw­riter, to wysłać tekst bez ponownego przeczytania. Nie­stety, to może zawa­żyć na Two­jej oce­nie oraz pozyska­niu kolej­nych, cie­ka­wych zle­ceń.

Warto więc spraw­dzić cały tekst pod kątem błę­dów orto­gra­ficz­nych oraz sty­li­stycz­nych. Na rynku dostępne są także darmowe pro­gramy do korekty tek­stów. Jeśli czu­jesz się nie­pew­nie, sko­rzy­staj z jed­nego z nich, np. Zecerka.

Dobierz odpo­wied­nio słowa klu­czowe

Właściwie dobrane słowa klu­czowe to część suk­cesu w napisaniu dobrego tek­stu. W przy­padku pozy­cjo­no­wa­nia Two­jego bloga lub prośby od Two­jego klienta aspekt ten jest bar­dzo istotny, ponie­waż od tego zależy wypro­mo­wa­nie wypra­co­wa­nych treści oraz firmy.

Pamię­taj, że słowa klu­czowe musisz umiej­sco­wić w odpo­wied­nim miejscu. W nagłów­kach H1 i H2 zamieść frazy klu­czowe w odpowiedniej for­mie, w spo­sób nie­na­chalny.

Jak pisać dobre teksty -pod­su­mo­wa­nie

  1. Pamię­taj, że dobry rese­arch to pod­stawa copywri­tingu. Dobie­raj źró­dła odpo­wied­nio do rodzaju tek­stu i tematu.
  2. Spre­cy­zuj cel i zdo­bądź infor­ma­cje na temat grupy doce­lo­wej.
  3. Prze­myśl dobrze formę tek­stu oraz zapla­nuj jego struk­turę. Unikniesz poprawek i zyskasz wię­cej czasu.
  4. Sprawdź swój arty­kuł, poszu­kaj błę­dów orto­gra­ficz­nych i stylistycznych.
  5. Słowa klu­czowe są istot­nym aspek­tem Two­jej pracy, dobierz je i odmień w odpo­wied­niej for­mie.